Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thực hiện

Đánh giá:
Giá bìa: 350,000đGiảm giá: -25%
Giá bán: 262,500đ

Mã sách: #667

Tác giả: Hữu Đại

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM

Trạng thái: Còn hàng

Đặt mua hàng:

Số lượng:

Cuốn sách Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thực hiện được cập nhật các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp năm 2014.

Sách Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thực hiện được cập nhật các văn bản mới nhất như:

 • Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24-02-2017 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;
 • Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17-5-2016 Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp; 
 • Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28-12-2016 Về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020; 
 • Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02-02-2017 Về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020; 
 • Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21-02-2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01-11-2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08-11-2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020;

Nhằm cung cấp đến quý độc giả những quy định nêu trên, Nhà xuất bản Kinh Tế HCM giới thiệu cuốn sách:

Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thực hiện – giám đốc doanh nghiệp cần biết

Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thực hiện

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

 • Phần thứ nhất. Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thực hiện
 • Phần thứ hai. Quy định về tiêu chí phân loại và công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp
 • Phần thứ ba. Quy định về quản lý thuế - tài chính doanh nghiệp
 • Phần thứ tư. Quy định về quản lý cổ tức, cổ phần trong doanh nghiệp
 • Phần thứ năm. Chính sách của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
 • Phần thứ sáu. Quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp

Sách có độ dày 416 trang,giá 350,000đ/1 cuốn 

SÁCH CÙNG THỂ LOẠI : (4 kết quả)

 • grid
 • list
TOP